Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG “XÃ, PHƯỜNG, PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM” GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

                            (Theo kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/02/2011)

 

I. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2015 có 85% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em;

2.  Đến năm 2015 có 70% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

3. Hằng năm, phấn đấu tăng 10-20% số xã phường được công nhận là xã, phường phù hợp với trẻ em trên cơ sở  số xã, phường đã được đăng ký.Trong đó:

- Năm 2011: - 61 xã, phường đăng ký xây dựng (đạt tỷ lệ 40%)

                   - Xét công nhận đạt chuẩn 30 đơn vị (đạt tỷ lệ 20%).

- Năm 2012: - 91 xã, phường đăng ký xây dựng (đạt tỷ lệ 60%)

- Xét công nhận giữ vững và công nhận mới đạt chuẩn  60 đơn vị (đạt tỷ lệ 40%).

- Năm 2013: - 106 xã, phường đăng ký xây dựng (đạt tỷ lệ 70%)

- Xét công nhận giữ vững và công nhận mới đạt chuẩn 76 đơn vị (đạt tỷ lệ 50%).

- Năm 2014: - 122 xã, phường đăng ký xây dựng (đạt tỷ lệ 80%)

- Xét công nhận giữ vững và công nhận mới đạt chuẩn 91 đơn vị (đạt tỷ lệ 60%).

- Năm 2015: - 129 xã, phường đăng ký xây dựng (đạt tỷ lệ 85%)

- Xét công nhận giữ vững và công nhận mới đạt chuẩn 106 đơn vị (đạt tỷ lệ 70%).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE). Tổ chức quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về công tác BVCSTE, đặc biệt là Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ đến lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở và quần chúng nhân dân; đồng thời các cấp ủy Đảng, Chính quyền tăng cường sự lãnh đạo thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình,  kế hoạch cụ thể  hàng năm về  bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đăng ký phấn đấu xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em theo các tiêu chuẩn hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương;

Chỉ đạo việc lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác BVCSTE, đặc biệt là xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lập kế hoạch cụ thể, hàng năm trình HĐND, UBND cùng cấp phê duyệt để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BVCSTE, đặc biệt là các nội dung của Quyết định 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy định tiêu chuẩn, hướng dẫn các nội dung, tiêu chí cụ thể về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em cũng như những lợi ích thiết thực từ mô hình này mang lại cho trẻ em.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội, và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân hưởng ứng xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em từ cộng đồng dân cư.

- Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình thực hiện bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi trẻ em. Tổ chức vận động, tư vấn trực tiếp đối với những gia đình có nguy cơ đẩy trẻ em vào hoàn cảnh đặc biệt.

- Hằng năm tổ chức Hội nghị sơ kết chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng xã, phường phú hợp với trẻ em. Qua đó biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trong nhiều năm liền.

3. Nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em từ huyện đến xã, phường, thị trấn

Tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em về quy trình, thủ tục đăng ký xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em; ghi chép các biểu mẫu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

4. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ngoài những việc làm cụ thể cần có kế hoạch huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em bình thường với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

 Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em để đánh giá tình hình thực hiện, có sự chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra, phân công cán bộ theo dõi qúa trình triển khai thực hiện từ tỉnh đến huyện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các sở, ban, ngành đoàn thể, các địa phương huy động các nguồn lực khác hỗ trợ cho các hoạt động thường xuyên để hoàn thành các tiêu chí nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em.

 - Kinh phí khen thưởng cho các xã, phường đạt “xã, phường phù hợp với trẻ em” nằm trong phần kinh phí khen thưởng được bố trí hàng năm cho các đơn vị theo luật thi đua, khen thưởng hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức Hội nghị triển khai nội dung của Quyết định 37/2010/QĐ-TT ngày 22/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em đến UBND: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện; các sở, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn tỉnh.

  - Phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan truyền thông liên quan tổ chức tuyên truyền về Quyết định 37/2010/QĐ-TTg, nội dung các chỉ tiêu của xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Chủ động xây dựng các nội dung và tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ y tế, đoàn thanh niên, công an, tư pháp xã, phường và thị trấn về quy trình đăng ký xây dựng, các báo cáo tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí, thủ tục hồ sơ đề nghị được công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em. Cung cấp mẫu giấy công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em; các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hướng vào các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu và can thiệp trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em lang thang, lao động sớm, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em và bạo hành đối với trẻ em.

2. Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài Chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu đưa chỉ tiêu về tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm, kiểm tra và sử dụng kinh phí đúng mục đích.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hộ và các cơ quan tổ chức liên quan nghiên cứu đưa việc đạt tiêu chuẩn XPPHVTE thành một tiêu chuẩn để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm đối với các địa phương.

4. Sở Tư pháp

 Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế chỉ đạo tư pháp xã, phường thực hiện tốt Nghị định 158/2005/NĐ-CP về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch để  kịp thời đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em.

5. Công an tỉnh

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 776/1997/CT-TTg ngày 17/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài trái phép. Ngăn ngừa, giảm thiểu trẻ em vi phạm pháp luật.

6. Sở Giáo dục và đào tạo.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã và thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học huy động trẻ em đến nhà trẻ, mẫu giáo và lớp 1 đúng độ tuổi quy định; giáo dục phổ cập tiểu học, trung học cơ sở; thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.

7. Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố, thị xã Hương Thủy và các huyện, đặc biệt là y tế cấp xã tổ chức tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em; Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; phòng chống và điều trị cho trẻ em có HIV/AIDS; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và các chương trình khác về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo lồng ghép xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em với mô hình “gia đình văn hóa”; “xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; phòng chống bạo lực trong gia đình.

9. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận TQVN, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các đoàn thể thành viên  lồng ghép xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em vào mô hình “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” và các hoạt động khác. Tỉnh đoàn trực tiếp chỉ đạo huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn tổ chức vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho trẻ em. Nhất là các hoạt  động nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày 1/6, Trung thu; vào dịp các em nghỉ hè...

10. UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện

Căn cứ các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác chỉ đạo xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại địa phương; ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn và đề ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em của các địa phương, ngành; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện trước ngày 31/12 hàng năm.

2. Chủ tịch UBND thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy và các huyện báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Kế hoạch xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại địa phương trước ngày 28/2 hàng năm;

- Kết quả thực hiện công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trước ngày 22/12 hàng năm.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

 
1 2    
Chịu trách nhiệm nội dung: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Tư vấn và phát triển: Công ty cổ phần Eureka