Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC | THÔNG TIN CHUNG

 

 

Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch
Điện thoại: 054.3822176
Email: nvcao.ubnd@thuathienhue.gov.vn  

Lê Trường Lưu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại: 054.3830478
Email: ltluu.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Phan Ngọc Thọ -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại: 054.3822176
Email: pntho.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại: 054.3822584
Email: ndung.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Mai Văn Hà
Thành viên
Điện thoại:
054.3889129

Trần Đình Phòng
Thành viên
Điện thoại:
054.3522043

Hoàng Ngọc Khanh - Thành viên 
Điện thoại: 054.3822008
Email: hnkhanh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

 

Cái Vĩnh Tuấn - Thành viên 
Tel:
054.3827727
Email: cvtuan.snv@thuathienhue.gov.vn

 

Huỳnh Ngọc Sơn - Thành viên 
Điện thoại:
054.3822266
Email: hnson.stc@thuathienhue.gov.vn

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh (bao gồm kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển).

- Chỉ đạo chung chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; quyết định quy mô và phê duyệt các dự án đầu tư;

- Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; các khoản chi từ dự phòng, chi phát sinh từ ngân sách nhà nước;

- Chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của các ngành, địa phương;

- Công tác quy hoạch và xây dựng cơ bản; những vấn đề chung về công tác an toàn giao thông;

- Công tác quốc phòng, an ninh; công tác đặc xá;

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

- Công tác cải cách hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng;

- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại, kinh tế đối ngoại (bao gồm cả đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân);  

-  Công tác biên giới và các vấn đề biển đông - hải đảo; địa giới hành chính; xây dựng chính quyền;

- Các vấn đề về nhân quyền, thanh tra, phòng chống tham nhũng;

- Những nhiệm vụ có tính đột phá, cấp bách trong từng thời gian thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thống kê, Thanh tra tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh.

2. Đồng chí Lê Trường Lưu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:.

a) Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong khối kinh tế tổng hợp (ngoài các vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo), bao gồm: kế hoạch, tài chính, giá cả, ngân hàng, chứng khoán, thống kê; phụ trách các lĩnh vực:

- Xem xét ký duyệt các quyết định đầu tư, qui trình triển khai thực hiện các dự án khi Chủ tịch đi công tác dài ngày hoặc được Chủ tịch giao nhiệm vụ;

- Tài chính, ngân hàng, giá cả, bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);

- Giao thông vận tải;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; quản lý đất nông lâm ngư nghiệp; khí tượng thủy văn;

- Phòng chống bão lụt - cứu hộ cứu nạn; 

- Xây dựng nông thôn bao gồm: kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá giao thông nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kinh tế trang trại, xây dựng nông thôn mới;  

- Công tác dân tộc;

- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Công tác xúc tiến đầu tư;

- Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông;

- Xử lý thường xuyên về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Theo dõi và chỉ đạo giải quyết  khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch;

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn.

3. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong khối kinh tế ngành (ngoài các vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo), gồm: công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường (cả thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng), xây dựng, tài nguyên và môi trường, công tác hải quan.

- Tài nguyên khoáng sản; môi trường;

- Công tác địa chính, quản lý nhà, đất ở, đất chuyên dùng; công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng, tái định cư;

- Công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở  cơ quan nhà nước;

- Xây dựng và quản lý đô thị;

- Bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin;

- Khoa học công nghệ; sở hữu công nghiệp;

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống;

- Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn phòng cơ quan hành chính;

- Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Theo dõi và chỉ đạo giải quyết  khiếu nại tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch;

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.

 (Trích Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBND tỉnh về việc Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016)

   

Các đơn vị khác:


Chịu trách nhiệm nội dung: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Tư vấn và phát triển: Công ty cổ phần Eureka