Phát biểu chào mừng của
Chủ tịch UBND tỉnh
KHAI BÁO HẢI QUAN
ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN
ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
Các website liên kết
Chính phủ, bộ ngành
Các tỉnh, TP trực thuộc TW
UBND TP, TX và các huyện
Cơ quan chuyên môn
Đơn vị sự nghiệp
Tổ chức chính trị, CT - XH
Cơ quan TW trên địa bàn
website khác
Thông tin truy cập
19103748 Lượt đã truy cập
225 Đang truy cập
TIN TỨC THỜI SỰ >> CHI TIẾT  
  Triển khai thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

Cập nhật 27/09/2010 10:05 SA

Ngày 24/9/2010, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 4179/UBND-XDKH hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy triển khai hướng dẫn Mặt trận xã, phường, thị trấn tiếp tục củng cố và thành lập các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc giao Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nội dung giám sát của cộng đồng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 4/12/2006. Đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, các cá nhân, tổ chức, các chủ đầu tư, các nhà thầu phải tạo điều kiện cho cộng đồng thực hiện công tác giám sát đầu tư, đồng thời có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu, cung cấp thông tin, xem xét nội dung để trả lời, xử lý và có biện pháp khắc phục đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư cho các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các cán bộ, công chức có liên quan; hướng dẫn về lập và quản lý thực hiện kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng; Trả lời các nội dung yêu cầu của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc ủy quyền quyết định đầu tư liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp của quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành đã được công khai khi nhận được văn bản yêu cầu.

Giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng: Hướng dẫn các chủ đầu tư công bố các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công khai đồ án quy hoạch theo quy định; Trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với các nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị...và các vấn đề liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở; Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình xây dựng và các vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trả lời các nội dung có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và những vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

Giao Sở Tài chính c kinh phí, hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT ngày 4/12/2006.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các Sở, ngành có chức năng quản lý chuyên ngành: Thực hiện công bố công khai quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt tạo điều kiện để cộng đồng giám sát dự án đầu tư theo quy định; Trả lời, cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy: Thực hiện công khai hóa các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp,...; Thực hiện công khai các dự án đầu tư trên địa bàn theo nội dung được quy định tại Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng; Xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng; báo cáo cơ quan cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền; Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật và Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động kiểm tra, phát hiện những vấn đề bất cập, những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; phản ánh kịp thời với chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành lập và quản lý thực hiện kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT ngày 4/12/2006; tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát theo kế hoạch đã đề ra, thu thập ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong xã và phản ánh các vấn đề chưa được làm rõ đến các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, thông báo cho cộng đồng và các cơ quan có liên quan biết về quyết định của cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề mà cộng đồng có ý kiến; quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả.

Việc giám sát đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu: đúng đối tượng, phạm vi và nội dung giám sát đầu tư theo quy định; không gây cản trở công việc của các đối tượng chịu sự giám sát đầu tư của cộng đồng; việc tổng hợp, phản ánh kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng phải kịp thời, trung thực, khách quan. Phải chịu trách nhiệm về những thông tin, những ý kiến, kiến nghị của tổ chức giám sát cộng đồng trước pháp luật và các qui định của nhà nước.

Chủ đầu tư dự án phải công khai các thông tin về quản lý đầu tư theo quy định như: Quyết định đầu tư, tên chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tiến độ thi công, kế hoạch đầu tư theo khoản 1 Điều 16 của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo quy định và theo khoản 1 Điều 16 của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng khi cộng đồng có yêu cầu; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng.

Nhà thầu phải trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật khi cộng đồng yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng; khắc phục ngay các hành vi vi phạm làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng hoặc vi phạm các quy định trong đầu tư xây dựng.

Về chế độ thông tin, báo cáo, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nêu trên phải trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng gửi đến. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Định kỳ lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã  xác nhận trước khi gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 20 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 20 tháng 01 năm sau. Báo cáo tổng hợp theo nội dung Phụ lục số 01 Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Định kỳ lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh gửi Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 20 tháng 7; báo cáo năm trước ngày 20 tháng 01 năm sau. Báo cáo tổng hợp theo nội dung Phụ lục số 02 Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng.

www.thuathienhue.gov.vn

 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Giấy phép: số 110/GP-BC cấp ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ:16 Lê Lợi, Thành phố Huế - Điện thoại: +84+54.3823338 - Fax: +84+54.3834373 - Email: portal@thuathienhue.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế" khi bạn phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.